<
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

LDL

1مطلب موجود می باشد.
هر آنچه که باید از کلسترول LDL و VLDL بدانید
بیماری های قلبی و عروقی

هر آنچه که باید از کلسترول LDL و VLDL بدانید


لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) و لیپوپروتئین  با چگالی بسیار کم (VLDL) دو نوع متفاوت لیپوپروتئین هستند که در خون وجود دارند. لیپوپروتئین ها ترکیبی از پروتئین…